Okres wypowiedzenia – co to jest, jak liczyć, kalkulator, Kodeks pracy, kiedy upływa

okres wypowiedzenia

Co to jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas, jaki musi upłynąć od momentu złożenia oświadczenia woli o zerwaniu umowy o pracę przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika) do jej faktycznego rozwiązania. Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorcę zasad dotyczących okresu wypowiedzenia jest traktowane jak naruszenie podstawowych praw pracowniczych. Informacja o zakończeniu współpracy powinna mieć formę pisemną.

Jak obliczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia zależy głównie od rodzaju umowy oraz okresu zatrudnienia. Pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia wedle własnego uznania, chyba że umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W takiej sytuacji w dokumencie podawany jest termin proponowanego zakończenia umowy. Niżej podane zostały przykłady, które pokażą, jak wyliczyć ostatni dzień pracy.

Kiedy upływa okres wypowiedzenia?

Załóżmy, że pracownik wręczył przełożonemu dokument w marcu, a umowa przewiduje miesięczny okres wypowiedzenia. W takiej sytuacji moment rozpoczęcia okresu wypowiedzenia następuje w pierwszy dzień kalendarzowy następnego miesiąca, czyli w kwietniu. Zatrudniony zakończy pracę w danej firmie ostatniego dnia kwietnia.

W przypadku tygodniowego okresu wypowiedzenia pierwszy dzień następuje w niedzielę po złożeniu wypowiedzenia. Ostatni dzień obowiązywania umowy to sobota.

Kalkulator okresu wypowiedzenia

Osoby, które nie wiedzą, jak liczyć okres wypowiedzenia, mogą skorzystać ze specjalnych stron internetowych zwanych kalkulatorami okresów wypowiedzenia. Aby poprawnie wyliczyć moment rozwiązania umowy, należy podać datę zawarcia umowy, jej rodzaj (np. na czas nieokreślony) oraz liczbę przepracowanych lat. Odpowiednie algorytmy pozwolą pracownikom ustalić datę zakończenia współpracy.

Jaki okres wypowiedzenia?

W przypadku umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż pół roku,
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu trwającym powyżej 3 lat.

Okresy wypowiedzenia przy umowach na czas określony wyglądają tak samo, jak powyższe. Przy stażu pracy u danego pracodawcy liczą się wszystkie umowy. Maksymalny staż pracy w przypadku umów na czas określony to 33 miesiące (pracodawca i pracownik zawierają łącznie 3 takie umowy).

Inaczej jest w przypadku umów na okres próbny, które nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące. Okres wypowiedzenia przy okresie próbnym wygląda następująco:

  • 3 dni robocze przy 2-tygodniowym okresie próbnym,
  • tydzień przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Kodeks pracy – okres wypowiedzenia

Pracodawca powinien pamiętać, że nie ma prawa wypowiadać umowy w okresie absencji podwładnego, przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Przedsiębiorca może zwolnić zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Podwładny zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w firmie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, to przełożony jest zobowiązany poinformować jej przedstawicieli o zamiarze zwolnienia danego pracownika.

Brak komentarzy! Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *