Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 73531

Warunki pracy

• Trudne warunki pracy w terenie,


• praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni zakładów górniczych,


• nietypowe godziny pracy,


• narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu, • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, temperatura),


• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,


• obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,


• permanentna obsługa klientów zewnętrznych, • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


• przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,


• przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,


• częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, a w razie konieczności zakresie wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymujące ruch zakładu górniczego w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska
 • Rozpatruje wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, remont, rozbiórkę, użytkowanie i oddanie do ruchu obiektów budowlanych zakładu górniczego, przygotowuje projekty decyzji, w tym przeprowadza kontrole obowiązkowych obiektów zakładu górniczego w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu jako organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa,
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu,
 • Rozpatruje wnioski dotyczące uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, przygotowuje projekty uzgodnień inwestycji drogowych, kolejowych, lotnisk, sieci telekomunikacyjnych, w zakresie budowli przeciwpowodziowych, sieci przesyłowych, w zakresie gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego celem przygotowania projektów rozstrzygnięć dyrektora Urzędu,
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń powstałych w związku z katastrofą budowlaną, awarią lub uszkodzeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego, zagrożeniem obiektów i urządzeń wywołanym wpływami robót górniczych oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w urzędach administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzorze budowlanym lub w w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu specjalności budowlanej lub budowlano - montażowej lub w organach nadzoru górniczego w specjalności budowlanej • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Prawa wodnego,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o dozorze technicznym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie kompetencji w zakresie: skutecznej komunikacji, asertywności, samodzielności i inicjatywy;
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Stażysta (docelowo inspektor w oddziale administracyjnym)

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Lokalizacja: Wieliczka

Wolne stanowisko stażysta (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym) Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 Oznaczenie konkursu Adm.Wi-111-3/21 Konkurs zostanie...

Dodane: wczoraj


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Starszy Specjalista ds Ofertowania

Firma: CONTROL PROCESS S.A.
Lokalizacja: Kraków

analiza dokumentacji przetargowej, zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania oferty, sprawdzanie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów / ilości robót, sporządzanie przedmiarów, zbieranie i gromadzenie danych w zakresie...

Dodane: wczoraj

Leading Software Engineer / Fullstack Developer (PHP/Vue.js)

Firma: TeamQuest
Lokalizacja: Kraków

Analiza problemów z biznesem i projektowanie rozwiązań Realizacja prac programistycznych Analiza istniejących rozwiązań i proponowanie ulepszeń / optymalizacj Wsparcie dla innych programistów w zespole Współpraca z analitykami i testerami...

Dodane: wczoraj