Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 75590

Warunki pracy

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod kątem zgodności z prawem tryb i zasady sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokonuje oceny legalności uchwał rad gmin w sprawie studium i planów.
 • Rozpatruje wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczące uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i przygotowuje stosowne rozstrzygnięcia w formie postanowień (dla zabezpieczenia terenu dla realizacji zadań rządowych) jako organ pierwszej instancji.
 • Sprawdza pod kątem zgodności z prawem inne uchwały rad gmin z zakresu planowania przestrzennego i dokonuje oceny ich legalności.
 • Rozpatruje wystąpienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i przygotowuje wstępne uwagi i zalecenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zawierające informacje o planowanych zadaniach rządowych, aktualnie obowiązujących przepisach i wymogach dotyczących planów i studiów.
 • Rozpatruje wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dotyczące uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (zawartych w programach rządowych i planie zagospodarowania przestrzennego województwa) i przygotowuje stosowne rozstrzygnięcia w formie postanowień jako organ pierwszej instancji.
 • Rozpatruje wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczące wydania opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i przygotowuje stanowisko w formie opinii (dla zabezpieczenia terenu dla realizacji zadań rządowych).
 • Rozpatruje skargi, zażalenia, wnioski ogólnospołeczne i indywidualne, oraz inne podania - zgodnie z merytoryczną właściwością Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe specjalistyczne z dziedziny planowania przestrzennego, w tym: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, geografia


doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane tematycznie z planowaniem przestrzennym – potwierdzone kopiami dokumentów
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa, dotyczących planowania przestrzennego i zagadnień z tym związanych z dziedzin pokrewnych (w tym: ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geologii i górnictwa, ochrony zabytków, gospodarki nieruchomościami, itd.); kompetencji organów administracji publicznej (w szczególności wojewody) i organów samorządu terytorialnego – w obszarze tematycznym planowania przestrzennego
 • kompleksowa wiedza o kraju i województwie z zakresu planowania przestrzennego (np. na podstawie znajomości koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa)
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, podstaw KPA oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność korzystania z różnorodnych dokumentów, w szczególności planistycznych (np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, ww. koncepcji zagospodarowania kraju oraz planu zagospodarowania województwa, elektronicznych baz danych przestrzennych w formie opisowej i graficznej, itp.)
 • umiejętność czytania map oraz dokumentacji planistycznej
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków na podstawie różnorodnych dokumentów i danych (np. takich, jak wskazanych w wymogach niezbędnych)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • posiadanie wyobraźni przestrzenne
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Sprzątaczka

Firma: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

sprzątanie klatek schodowych, pomieszczeń biurowych i mieszkalnych, wymiar czasu pracy 80h/m-c Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Dodane: wczoraj


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Starszy Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Firma: PGE Energia Ciepła S.A.
Lokalizacja: Kraków

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za : obsługę incydentów cyberbezpieczństwa, analizę działania złośliwego oprogramowania, budowę i aktualizację procedur, instrukcji, zarządzanie podatności, monitorowanie logów...

Dodane: dzisiaj

Account Manager

Firma: Orange Polska S.A.
Lokalizacja: Kraków

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii. Opieka oraz wspieranie terminowego...

Dodane: dzisiaj