Starszy inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 76169

Warunki pracy

Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. W trakcie kontroli przeprowadzane jest sprawdzenie w terenie realizacji zadania (np. inwestycyjnego – budowa, remont).


Praca na przedmiotowym stanowisku pracy polega na wykonywaniu zadań kontrolnych w terenie w siedzibie jednostki kontrolowanej. Kontrolerzy przemieszczają się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. bus, pociąg, autobus).


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.


 

Zakres zadań

 • Organizuje i przeprowadza kontrole organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej; wykonywania innych zadań podlegających nadzorowi Wojewody; wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych; realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa; realizacji dochodów budżetu państwa,
 • Organizuje i przeprowadza kontrole podmiotów innych niż organy jednostek samorządu terytorialnego lub organy rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie: wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej; wykonywania innych zadań podlegających nadzorowi Wojewody; wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa; realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa,
 • Organizuje i przeprowadza kontrole organów rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie: wykonywania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień
 • Uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji planu kontroli zewnętrznych oraz sprawuje nadzór nad jego realizacją,
 • Prowadzi bieżące monitorowanie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i organy zespolonej administracji rządowej w województwie oraz inne podmioty kontrolowane, a także gromadzi i analizuje dane z tego zakresu,
 • Uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji przepisów wewnętrznych dotyczących działalności kontrolnej, ogólnych dokumentów programowo-metodologicznych, w tym w szczególności dotyczących zakresu tematyki kontroli w związku z nowymi zadaniami kontrolnymi oraz innych dokumentów niezbędnych dla zapewnienia wykonania zadań kontrolnych Wojewody, a także w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z organizacją służb kontrolnych Wojewody oraz planowaniem i przeprowadzaniem kontroli,
 • Uczestniczy w opracowaniu sprawozdań i informacji z działalności kontrolnej Wojewody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w przeprowadzaniu kontroli w jednostkach administracji publicznej – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • prawo jazdy kat. B – potwierdzone oświadczeniem kandydata
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pracy w środowisku Windows i znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalistyczne przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, rachunkowości
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizowania pracy
 • umiejętność działania w sytuacjach nietypowych, pod presją czasu i stresujących
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa
 • zdolności analityczne
 • kreatywność
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • asertywność
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OGŁOSZENIA

Inspektor

Firma: Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Warunki pracy Praca systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennnie. Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Obsługa klientów zewnętrznych oraz...

Dodane: 2021-04-09


PRACA KRAKÓW: NAJNOWSZE OFERTY PRACY

Front-End Engineer

Firma: Luxoft
Lokalizacja: Krakow

You are: a strong software engineer with high dedication to frontend development showing high degree of creativity by designing user-friendly applications a good team player analytical skilled person who manages to cope with complex challenges in...

Dodane: dzisiaj

Employer Branding Specialist

Firma: Luxoft
Lokalizacja: Krakow

The ideal candidate is to be ready to study, practice, develop and growth within the following responsibilities: Plan and define together with the local country managers the overall employer branding and communication strategy and participate...

Dodane: dzisiaj